Yttrandefriheten uppfattas idag ofta som som hotfull och sårande, som en täckmantel för det högerextrema. Därför kan de som stöder inskränkningar av yttrandefriheten uppfatta sig själva som goda – de vill ju skydda människor. På så sätt villkoras yttrandefriheten av ett slags generell rättighet att slippa känna sig kränkt.

——

Pengar som kanaliseras via politiker ger i allmänhet inte fler jobb eller större samhällsnytta än de pengar som kanaliseras via medborgarnas egna beslut.

——

Ju högre utbildning man har, desto mindre exponeras man för andra åsikter än sina egna. De välutbildade bildar åsiktsgetton, isolerade från varandra och det övriga samhället.

De humanistiska fakulteten har blivit fabriker för ideologiproduktion, snarare än fristäder för sanningssökande och utforskande. Allt mindre kan studenterna dra nytta av olika åsikter och tillvägagångssätt hos sina lärare, eftersom fakultetsmedlemmar med icke-typiska åskådningar blir allt mer sällsynta på universiteten.

Annonser