Antecknat

Lämna en kommentar

Vårt samvete kan endast oroa oss en kort stund innan distraktionerna gör att dess makt bleknar bort. Vår moraliska upprördhet ersätts av andra bekymmer. Vår oro över världens tillstånd förvandlas till ett cyniskt godkännande av det oacceptabla. Vi accepterar det oacceptabla för att om vi inte vänjer oss vid det skulle vi knappast kunna leva vidare med sådana motsägelser.

Vår oförmåga att handla snabbt och effektivt när samvetet är upphetsat är i längden psykiskt dödande. Vi saknar tid för att absorbera, reflektera eller artikulera. Ännu värre, vi saknar den självbehärskning som krävs för att ropa, ”Stopp!”

——–

Den som i framtiden avser att leva på allmän pension utan andra intäktsströmmar av privat karaktär, kommer att få hålla sig till kattmat av enklare, generisk sort.

Välfärdsstaten är idag ett kroniskt underfinansierat pyramidspel som nu har nått vägs ände. Pengarna är i praktiken slut. De massiva tillväxtsökningar som man hoppats på och som man på olika sätt försökt att stimulera fram efter den senaste finanskrisen, kommer av allt att döma inte att inträffa. Oppositionen tror att svårigheterna i varje fall delvis kan bemästras genom skattehöjningar. Detta är emellertid en återvändsgränd. Sverige är idag endast en bricka i det globala spelet och tvingas därmed att anpassa sig till omgivningen. Inget land är idag längre en oberoende ö.

——-

När man överösts av en ständig flod av information under lång tid, uppstår småningom ett tillstånd som kan betecknas som informationsresistans. Det tillståndet tror jag nu har inträtt i breda folklager.

——-

Vad politikerna än säger, det finns helt enkelt inte idag ekonomiska förutsättningar för att skapa ”full sysselsättning”.

Annonser

Klipp & Klapp

Lämna en kommentar

Vi kommer att färdas i korta marscher, ge munterhet åt vår fantasi och kommer att följa vägen varhelst den behagar att leda oss.  Kort sagt, resan är icke linjär. Resande i min säng eller fåtölj kommer vi att göra många utvikningar och studium av många märkliga dramer: födelse, kärlek, död, komedi, tragedi, fars. Medresenärer är bl a Platon, Hippokrates, Aspasia och Perkikles som alla sitter med vid lägerelden. (Xavier de Maistre)

——

Vi lever i denna fåfänglighetens marknad där vi likt dårar följer de irrbloss den avhumaniserade teknokratiska makten tillhandahåller i sin föregivet ”mänskliga” ingenjörskonst. Tyvärr förefaller all analys tunnas ut, verktygen skrotas och allt mer ersättas av lustprincipens lättköpta och ohämmade ”tyckande” hit och dit. Denna andliga lättja gör oss i sin tur alltmer mottagliga för manipulation och förförelse, vi förvandlas till maktens kreatur, likt Odysseus besättning på Kirkes ö blir vi svin oförmögna att ta oss ur lustprincipens plågsamma och ständigt krympande circulus vitiosus. Heroinisten, alkoholisten, konsumisten har endast ett bekymmer och en tanke, ett hopp; den obegränsade tillgången. (Oliver Parland)

——

Människor överlämnar sitt öde åt en enorm och beskyddande makt, som åtagit sig att förse dem med njutningar och försöker att oåterkalleligt hålla dem kvar i barndomen. Denna makt vill att medborgarna roar sig så länge de bara tänker på just detta. Den förtrycker inte deras vilja men mjukar upp den, gör den svagare och dummare. Det nya förtrycket utövas framför allt genom press, tv och kulturbärare som skapar en infantiliserande atmosfär som genomsyrar hela samhället. Det bärs upp av nationella och internationella intressen som ligger mycket närmare finansväsendet än näringslivet och som dominerar media, allt i syfte att öka människornas behov av konsumtion och förströelser. Man föraktar det intellektuella och forskningen. Man betonar individuell framgång och bedriver en hänsynslös populism med motiveringen att ”det är det folket vill ha”. (Raffaele Simone)

——-

Vore det inte en fördel om okunskap, omoral och rent oförstånd, kunde motas bort från skattefinansierade beslutsposter?

——-

Böcker som är något mer än ren underhållning skrivs knappt i Sverige numera. Sverige har blivit skräplitteraturens förlovade land. Bestseller är den typ av böcker som våra ledande politiker uppger att de läser – om de läser några böcker alls. Om man konsumerar dumhet, så är dumhet det man får tillbaka.

The Snow Paintings of Dale Nichols

Lämna en kommentar

The Snow Paintings of Dale Nichols.

Härliga vintermålningar av Dale Nichols.

Gnetigt & Spretigt

Lämna en kommentar

G C Lichtenberg: Ett skapelsens mästerstycke är människan däri att hon mitt i all determinism tror att hon agerar som ett fritt väsen.

——

Den verkliga demokratins grunder utgår från en upplyst och medveten befolkning. Därför accelererar dramatiskt det demokratiska underskottet som människor nu upplever.

——

Längtan efter trygghet och en känsla av otrygghet är samma sak. Att hålla andan är att tappa andan. Ett samhälle som bygger på strävan efter säkerhet är inget annat än en andetagstävling där alla är spända som ett trumskinn.

——

Koranen ses av den troende muslimen som Guds ord, bokstav för bokstav. Dess texter kan följaktligen inte omtolkas av någon människa. Faktum är att den egentligen inte ens kan översättas, vilket medför att exempelvis turkar och indonesier måste lära sig klassisk arabiska för att kunna ta del av Guds ord.

——

Politikerna tror i sin enfald att de kan skapa nya ”riktiga” jobb. Så är det givetvis inte. Det är ekonomisk tillväxt som skapar nya jobb. När ett företag noterar ökad orderingång börjar man nyanställa, inte annars. Idag är det så regelmässigt komplicerat och kostsamt att nyanställa personal att de flesta företag hellre anlitar bemanningsföretag. För att egenanställa en ny medarbetare till en någorlunda kvalificerad befattning, måste företaget idag kalkylera med en engångskostnad på ca 350.000:–. Detta inkluderar upplärningskostnader under sex månader plus alla fasta kostnader som lön, arbetsgivaravgifter, försäkringar mm.

——-

Du kan aldrig ändra något genom att bekämpa den existerande verkligheten. För att ändra på något måste du bygga en ny modell som gör den befintliga modellen föråldrad.

——-

Om du vill lära folk ett nytt sätt att tänka, bry dig inte om att försöka lära dem. Ge dem i stället ett verktyg vars användning leder till ett nytt sätt att tänka.

——

Om Sverige ska kunna behålla en acceptabel välfärd är helt beroende av om vår exportindustri kan fortsätta att utvecklas. Tyvärr tycks få politiker vara medvetna om detta. Skulle våra kostnadsökningar bli större än våra konkurrentländers, kommer exporten ovillkorligen att minska och detsamma gäller de tillgängliga medlen till välfärdssektorn. Dugliga tekniker och yrkesfolk är nödvändiga om exportsektorn ska kunna fortsätta att utveckla säljbara och efterfrågade produkter. Oroande är då att skolan inte förmår att prestera bättre än studenter som knappt kan läsa och skriva när de kommer till universitet och högskolor.

——

Verkligheten är att de flesta människor inte tror, de ordnar bara sina fördomar. Verkligt tänkande kan vara störande för status quo och kräver ett stort mod.

——

Vi måste alltid leva med den enda vissheten – att våra åsikter kan vara felaktiga. Den människa som ändrar sig på grundval av bevis, bör hyllas för sin visdom.

Distraktioner

Lämna en kommentar

Det är de samhälleliga kulturerna som är det vattnet som människorna simmar i, och det är dessa kulturers utveckling som är källan till en ökad potentiell produktivitet och kreativitet hos människan i samhället.

——

Motsatsen till den religiösa fanatikern är inte en fanatisk ateist, utan den milda cynikern som inte bryr sig om huruvida det finns någon gud eller ej.

——

Att de sämst bemedlade har fått en något bättre levnadsstandard, har egentligen bara inneburit att de bäst bemedlade har blivit ännu mycket mer bemedlade.

——

Att hävda att universum har ett syfte innebär att universum har ett uppsåt. Och avsikt innebär ett önskat resultat. Men vem är det i så fall som önskar? Och vad skulle det önskade resultatet vara? Att kolbaserade livet är oundvikligt? Eller att kännande primater är livets neurologiska höjdpunkt? Är svaren på dessa frågor möjliga utan att uttrycka djupa mänskliga åsikter? Naturligtvis kan inte människan ställa dessa frågor till 99,9999 procent av den kosmiska historien. Så om syftet med universum var att skapa människan så var kosmos pinsamt ineffektivt för det. (Neil de Grasse Tyson)

——

Teologisk paradox: Ju mer man söker Gud desto svårbegripligare och undflyende blir han. Därför alltid ofattbar och obeskrivbar, ett mysterium. Sannolikheten för att han över huvud taget skulle finnas blir det mest trovärdiga.

Smalt & Brett

Lämna en kommentar

Där det härskar äkta böjelse för eftertanke och inte bara för enskilda tankar, där finns också progressivitet. Väldigt många lärda äger inte denna böjelse. De har lärt sig att dra slutsatser så som en skomakare lärt sig skomakeriet, utan att någonsin råka på ett infall, eller bemöda sig att finna tankens orsak. (Novalis, 1798)

——-

De politiker som vi väljer till att leda dagens allt mer komplicerade samhälle, borde vara de bästa av de som mänskligheten har att erbjuda. Men är det verkligen så?

——-

Svensk politik av snittet Reinfeldt & Löfven är som ljummen mellanmjölk. Ingen vill erkänna att vi lever i ett samhälle med ändliga resurser. Ingen låter påskina det faktum att i en värld med ändliga resurser måste man prioritera. Man kan inte både ha kakan och äta den.

——-

Vi vet att vi tänker men inte hur vi tänker. Efter 50 års försök med att få datorer att tänka verkar vi ännu inte ens vara i närheten av att förstå vad tanken egentligen är. Vissa funktioner hos hjärnan kan vi nu peka på i och med att vi vet var i hjärnan de är belägna. När det gäller den mystiska enheten ”medvetandet”, är vi fortfarande långt ifrån att veta så mycket om detta. Vi kan inte ens peka på den plats i hjärnan där det skulle kunna finnas. Man kan mata datorerna med kunskap men inte med ande.

——-

Människor idag lider av patologisk musikkonsumtion. Denna musikkonsumtion kommer att drivas fram av industrin, som kontrollerar människorna till den punkt där allt är förstört. Det finns en massa prat numera om avfall och kemikalier, men det är musik som så småningom kommer att förstöra precis allting, märk mina ord. Det första som kommer att förstöras av musikindustrin är folks hörselgångar, och nästa, som en logisk konsekvens, människorna själva. Musikindustrin kommer en dag att få befolkningen på sitt samvete. Musikindustrin mördar människan, musikindustrin är den verkliga massmördaren av mänskligheten. Så skrev en gång Thomas Bernhard. Överdrivet, eller?